“Albanian Albanian Journal of Mathematics
Home About Editorial Board Archives Submissions Publishing Policy Profiles Statistics Special Issues Libra
Albanian J. Math.


About Editorial Board Submissions Author packages Consent to publish Publishing Policy Profiles

Archives
Libra dhe tekste në Shqip

Një nga projektet kryesore të Revistës Shqiptare të Matematikës është nxitja dhe promovimi i librave dhe teksteve bashkëkohore të matematikës në gjuhën Shqip. Në do të promovojmë jo vetëm libra bashkëkohore që përqëndrohen në probleme të caktuara shkencore, por edhe tekste shkollore që fusin diçka të re në literaturën Shqip. Autorët që kanë botime me vlerë janë të mirëpritur të na kontaktojnë për të promovuar librat e tyre.

Shumica e librave në këtë faqe kanë versione elektronike të postuara tek Arkiva Dixhitale Shqiptare http://repo.risat.org/Algjebra Lineare

Algjebra Lineare
Për studentët e shkencave dhe inxhinierisë

Sistemet lineare, forma row-eçelon, matricat, hapësirat vektoriale, diagonalizimi i matricave, format kanonike, matrical ortogonale, teorema Silvestre, diagonalizimi i konikeve, aplikime te algjebrës lineare.

http://albanian-j-math.com/lb/01.pdfBooks and texts

One of the main projects of the Albanian J. Math. is to promote the mathematical literature in the Albanian language. Hence we promote books on contemporary topics in mathematics as well as textbooks which bring something new to the Albanian mathematical literature. Authors who have publications fitting this profile are welcomed to contact us to promote their books.

Most of the books posted in this page have electronic version posted at the Arkiva Dixhitale Shqiptare http://repo.risat.org/


Kalkulus

Kalkulus dhe Gjeometri Analitike

Funksionet me një ndryshore, limitet, vazhdushmëria, teorema e vlerës së mesme, maksimumet lokale dhe globale, vlera më e madhe dhe më e vogël, tangetet e kurbave, kurbat polare, vargjet dhe seritë. Integralet, Teorema Themelore e Kalkulusit, teknikat e integrimit, seritë, gjetja e syprinave dhe volumeve. Kalkulusi vektorial, Teorema Green, Teorema Stoke, Teorema e Divergjencës, aplikimet në fizikë dhe inxhinieri.

http://albanian-j-math.com/lb/02.pdf


“Albanian